Život spisovatele

Život spisovatele Karla Klostermanna v datech

13. 2. 1848 - narodil se v Haagu am Hausruck v Horních Rakousích Karel Faustin Klostermann

1849 - stěhuje se s rodiči z Haagu do Sušice, rodiče najímají chůvu Sabinu, pro další život Karla Faustina jeho „druhou matku", otec zde pracuje jako praktický lékař

1854 - stěhuje se s rodiči do Žichovic pod Rabím, otec K. K. povolán knížetem Gustavem Lambergem za panského lékaře; K. K. začíná chodit do školy, jednotřídky v Nezamyslicích k p. uč. Rybičkovi

1855 - po neúspěšné výuce v Nezamyslicích i doma odjíždí spolu s celoživotním kamarádem Albertem Kerberem do dvojtřídní školy ve Stříbrných Horách k p. uč. Šafránkovi, nastupuje do druhé třídy, prospěch má i zde špatný

1857 - rodiče K. K. se stěhují po otcově roztržce s knížetem Lambergem zpět do Sušice, sem se Karel vrací ze Stříbrných Hor z dvojtřídní školy

1857-58 - po složení přijímacích zkoušek K. K. začíná studovat na gymnasiu v Písku, studium se mu zde příliš nedaří

říjen 1858 - nastupuje na gymnasium do Klatov, studuje zde až do ukončení kvarty, v prospěchu se zlepšuje

1860 - rodina se stěhuje ze Sušice do Štěkně, kde otec K. K. přijímá místo panského lékaře u knížete Windischgraetze, Karel toto místo celý život miluje pro jeho přírodu, pro řeku Otavu

podzim 1861 - K. K. se po prázdninách vrací ke studiu, přichází do kvinty na gymnasium v Písku

1862 - po smrti knížete Windischgraetze nastupuje otec K. K. na místo obecního lékaře v Kašperských Horách, rodina se sem stěhuje, Karel má ze školy daleko domů, po Štěkni se mu velice stýská

30. 6. 1865 - úspěšná maturita K. K. na gymnasiu v Písku

říjen 1865 - na přání otce Karel začíná studovat medicínu ve Vídni

6. 1. 1867 - vstupuje do českého spolku akademického ve Vídni, jeho vlastenecké jméno ve spolku zní Chrudoš od Otavy, jeho české smýšlení znamená jisté názorové neshody s otcem

1865-70 - K.K. posílá z Vídně domů mnoho dopisů popisujících především jeho značné finanční strádání na studiích

1870 - končí studia medicíny nejen kvůli velké bídě, ve které žije, ale i kvůli své krátkozrakosti, která mu nedovoluje číst ve skriptech a v budoucnu pracovat jako lékaři, navíc od počátku medicínu studuje zejména na otcovo přání

říjen 1870-72 - pracuje jako vychovatel v Žamberku v rodině hospodářského ředitele Kučery, věnuje se studiu moderních jazyků, osvojil si jazyky: francouzský, vlašský, španělský, ruský, srbochorvatský, z části též anglický, polský, rumunský, později i novořecký

září 1872 - díky doporučení žamberského rodáka vídeňského profesora lékařství Dr. Eduarda Alberta se K. K. stává redaktorem vídeňského časopisu Wanderer, který se zastává českých zájmů a je řízen redakčně Václavem Nedomou, otec K. K. se s jeho novým povoláním smířil, otec přestává být zaujatý proti Čechům

1. 8. 1873 - hospodářská katastrofa, tzv. „krach vídeňský", zapříčinila zastavení vydávání deníku Wanderer, Klostermann se vrací z Vídně do Kašperských Hor

poč. října 1873 - K. K. nastupuje jako zatímní učitel francouzštiny na nově zřízené německé reálce v Plzni

1875 - K. K. se o masopustě žení se slečnou Marií Carmineovou, dcerou císařského rady a celního správce v Plzni, ujímá se svého třináctiletého bratra Jakuba, aby ten mohl studovat gymnasium v Plzni, později přijímá za vlastní také Bedřišku Klostermannovou, dceru zemřelého bratra Františka

12. 11. 1875 - umírá otec K. K. Josef Klostermann v Kašperských Horách ve věku 61 let

4. 12. 1877 - K. K. skládá státní zkoušky, získává aprobaci z jazyku francouzského pro vyšší reálky a z jazyku německého pro nižší ústavy

1. 9. 1878 - je jmenován skutečným učitelem na reálce v Plzni se zkušební dobou tři roky

1. 9. 1881 - začíná užívat titul profesor, definitivně potvrzen učitelem na plzeňské reálce, kvůli nedostatku peněz ještě doučuje na jiných ústavech či v rodináchV této době se začíná věnovat své spisovatelské činnosti.


30. 1. 1896 - pro své české vlastenecké smýšlení a na upozornění svých proněmeckých kolegů z reálky dostává ostrou důtku a pohrůžku přísnějšího potrestání od c. k. zemské školní rady v Plzni za román „Za štěstím" popisující těžké osudy Čechů, kteří hledají své štěstí ve Vídni, a který je kromě jiného označován za nesnášenlivý vůči německému obyvatelstvu

12. 2. 1896 - odvolává se stížností k ministerstvu osvěty, vysvětluje pravé ideje románu a záměr, se kterým byl napsán naopak i k podpoře vzájemného soužití českého a německého národa; s prosbou o nápravu v této věci se obrací prostřednictvím svého přítele plzeňského poslance Františka Schwarze na prince Bedřicha Schwarzenberga, který mu v dopise ze 6. 4. slibuje pomoc

10. 7. 1896 - K. K. dostává oznámení od svého přítele a nakladatele J. R. Vilímka, že až na přímluvu příznivce K. K. pana prof. Dr. Antonína Rezka, sekčního šéfa na ministerstvu vyučování, je celá záležitost s románem „Za štěstím" narovnána

12. 9. 1896 - výnosem pana ministra vyučování mu je sděleno, aby z Plzně požádal na jiný ústav, kde se uvolní místo s jeho aprobací, nestalo se tak, K. K. na přímluvu různých svých přátel nakonec zůstává v Plzni

6. 1. 1898 - umírá manželka K. K. Marie

19. 6. 1898 - nový sňatek K. K. s paní Betty Juránkovou, vdovou po továrníkovi, zbavuje se tak hmotné tísně, přestává si přivydělávat doučováním a oddává se plně své literární práci

23. 9. 1903 - umírá matka K. K. ve věku 80 let

1908 - K. K. odchází na penzi po 35 letech služby na plzeňské reálce, léto často tráví ve Štěkni, kde se mu zdravotně dobře vede

1916 - dostává těžký zápal plic, ve Štěkni se zotavuje, je však silný kuřák a dál ztrácí své zdraví

1919 - K. K. onemocní rozedmou plic a rozšířením srdce, kazí se mu zrak, čte mu jeho manželka a jeho studenti, přestává vycházet ze svého příbytku, je v péči plzeňského lékaře Dr. Karla Bauera

květen 1923 - cítí se lépe, z Plzně je převezen do Štěkně, díky přímluvě Alfréda Windischgraetze smí dále obývat byt v pravém křídle zámku, v péči panského lékaře Dr. Vaňaty

16. července 1923 - K. K. ve Štěkni umírá ve věku 75 let

19. července 1923 - plzeňská obec vypravuje svému významnému občanovi Karlu Klostermannovi pohřeb ze Štěkně, z tamního nádraží je rakev s ostatky převezena do Plzně

20. července 1923 - po slavném církevním pohřbu s početným průvodem přátel i občanů je Karel Klostermann pochován v Plzni na čestném místě na hřbitově Sv. Václava.

Karel Klostermann se narodil dne 13. února 1848 v Horním Rakouzsku, v městečku Haag am Hausruck. Když mu byl jeden rok, rodina jeho otce Josefa Klostermanna, se přestěhovala na Šumavu...
Podle přání rodičů měl být Karel Klostermann lékařem, ale on lékařská studia opustil a postupně se živil jako vychovatel, novinář až zakotvil jako profesor němčiny a francouzštiny na německé reálce v Plzni...
16. července 1923 - K. K. ve Štěkni umírá ve věku 75 let
Vydejte se s námi po stopách jeho života a do míst, kde žil a o nichž psal. Do míst, kam se člověk nedostane každý den. Dokument z roku 2008